Regulamin

§1. POJĘCIA I DEFINICJE

PODOBNESTRONY.PL – strona internetowa zawierająca m.in. dane teleadresowe firm
UŻYTKOWNIK – osoba bądź firma, która zarejestrowała się poprzez wypełnienie stosownego formularza w serwisie PodobneStrony.pl.
OMERNET właściciel firmy serwisu PodobneStrony.pl, NIP 534-231-05-51, 05-820 Piastów ul. Pomorska 11 ODWIEDZAJĄCY – każda osoba korzystająca z PODOBNESTRONY.PL

§2. ZAWARCIE UMOWY - KORZYSTANIE Z SERWISU PODOBNESTRONY.PL

1. Zawarcie umowy na korzystanie z serwisu PODOBNESTRONY.PL wymaga zarejestrowania się jako UŻYTKOWNIK. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez formularz rejestracyjny. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. UŻYTKOWNIKAMI PODOBNESTRONY.PL mogą być wszystkie osoby, które założą konto w serwisie.
3. OMERNET świadczy usługi odpłatnie i nieodpłatnie, w zależności od warunków świadczenia poszczególnych usług określonych na stronie PODOBNESTRONY.PL.
4. OMERNET może rozwiązać umowę w dowolnym momencie poprzez skasowanie konta UŻYTKOWNIKA.
5. UŻYTKOWNIK może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę poprzez skasowanie konta. Aby zażądać skasowanie konta, użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail z adresu, który podał podczas rejestracji na redakcja@podobnestrony.pl o temacie "Usunięcie konta".

§3. ZAWARCIE UMOWY - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność OMERNET z tytułu świadczenia usług świadczonych odpłatnie zostaje ograniczona do kwoty zapłaconej OMERNET przez UŻYTKOWNIKA z tytułu świadczenia usługi, ze świadczenia której odpowiedzialność wynika. W przypadku usług świadczonych okresowo przez kwotę, o której mowa powyżej rozumie się kwotę zapłaconą za okres, w którym wystąpiło zdarzenie rodzące odpowiedzialność.
2. OMERNET nie ponosi odpowiedzialności za:
a.) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
b.) skutki wejścia w posiadanie hasła użytkownika przez osoby trzecie,
c.) przerwy w funkcjonowaniu PODOBNESTRONY.PL, a w szczególności przerwy zaistniałe z przyczyn niezależnych od OMERNET, a w szczególności z przyczyn technicznych jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd oraz z przyczyn wyższych, tzw. zdarzeń definiowanych jako siła wyższa, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.,
d.) wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od OMERNET,
3. UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczanych przez siebie informacji
4. UŻYTKOWNIK oświadcza, że przysługuje mu prawo do korzystania z zamieszczanych przez siebie materiałów, w tym przysługują mu prawa autorskie do zamieszczanych filmów, utworów audio, zdjęć, skanów lub publikacji tekstowych (w tym również zawartych w tzw. linkach), a także posiada uprawienia do wykorzystywania znaków graficznych zamieszczanych na łamach PODOBNESTRONY.PL
5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez UŻYTKOWNIKA jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.
6. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych po stronie OMERNET w wyniku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA postanowień niniejszego Regulaminu.
7. UŻYTKOWNIK poprzez zamieszczanie swoich materiałów i komentarzy wyraża zgodę na ich publikowanie na łamach PODOBNESTRONY.PL.
8. OMERNET nie bierze udziału w kontaktach nawiązywanych przez PODOBNESTRONY.PL. Działa jedynie jako pośrednik dostarczający niezbędnych technologii pomagających we wzajemnym komunikowaniu się ODWIEDZAJĄCYCH z UŻYTKOWNIKAMI. OMERNET nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z PODOBNESTRONY.PL.
9. UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że OMERNET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI, a ODWIEDZAJĄCYMI
10. OMERNET nie bierze udziału w sporach powstałych między UŻYTKOWNIKAMI PODOBNESTRONY.PL, a ODWIEDZAJĄCYMI. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści ogłoszeń i kontaktów rozwiązują między sobą sami UŻYTKOWNICY i ODWIEDZAJĄCY. OMERNET nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
11. OMERNET zastrzega sobie prawo do:
a.) wysyłania na konta UŻYTKOWNIKÓW komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem PODOBNESTRONY.PL oraz innych serwisów której jest właścicielem;
b.) okresowego wyłączania dostępności PODOBNESTRONY.PL w celu ich rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do PODOBNESTRONY.PL bez podania przyczyn;
c.) do zablokowania lub usunięcia konta UŻYTKOWNIKA działających na szkodę OMERNET, łamiących zasady netykiety, używających słownictwa uważanego powszechnie za wulgarne, używających programów służących do sztucznego podwyższania statystyk, podszywających się pod pracowników OMERNET lub inne osoby trzecie oraz nadużywających przywilejów wynikających z przyznania statusu moderatora serwisów stowarzyszonych.

§4. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG

1. Cookies - na dysku UŻYTKOWNIKA PODOBNESTRONY.PL zapisywane są krótkie pliki tekstowe, zawierające unikatowy identyfikator komputera, z którego korzysta UŻYTKOWNIK. Cookie nie zawiera danych, pozwalających zidentyfikować użytkownika danego komputera, w związku z czym nie stanowi danej osobowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Niektóre systemy zabezpieczeń, wykorzystywane w komputerach domowych i biurowych, mogą zidentyfikować cookie jako program śledzący użytkownika.

§5. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

1. Podanie danych osobowych przez UŻYTKOWNIKA jest dobrowolne. UŻYTKOWNIK ma prawo wglądu w swoje dane. UŻYTKOWNIK ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem na adres redakcja@podobnestrony.pl. Na podstawie uzyskanej od UŻYTKOWNIKA zgody serwis PODOBNESTRONY.PL ma prawo do przetwarzania otrzymanych od użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 19 sierpnia 1997 roku z późń. zmianami.

§6. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW

1. PODOBNESTRONY.PL może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez UŻYTKOWNIKÓW jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności wykorzystywanie PODOBNESTRONY.PL do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
2. Dane kontaktowe UŻYTKOWOWNIKÓW PODOBNESTRONY.PL pojawiające się przy opisach profilów oraz ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji lub nawiązania współpracy. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
3. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez UŻYTKOWNIKA, OMERNET może natychmiast usunąć naruszające Regulamin materiały (zdjęcia, logotypy itp.)

§7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. UŻYTKOWNIK może zamieścić treść w serwisie PODOBNESTRONY.PL, jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem publikacji tej treści w PODOBNESTRONY.PL. Oznacza to w szczególności, że UŻYTKOWNIKOWI przysługują prawa autorskie oraz pokrewne do treści i jest on upoważniony do zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków osób, o ile są one inkorporowane do treści. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów UŻYTKOWNIK jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia ich praw. 2. Z momentem umieszczenia treści w PODOBNESTRONY.PL UŻYTKOWNIK udziela OMERNET licencji/zezwolenia na okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat na korzystanie z zamieszczonych treści na następujących polach eksploatacji: a.) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b.) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c.) w zakresie rozpowszechniania treści w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet. 2. OMERNET ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez UŻYTKOWNIKA na stronach których jest właścicielem w dowolny sposób, jak również jest uprawniona do udzielania dalszych licencji i zezwoleń osobom trzecim. 3. Powyższe Licencje i zezwolenia są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia przez określony powyżej okres eksploatacji.

§8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych usług UŻYTKOWNIK powinien wysłać email z dokładnym opisem reklamacji na adres redakcja@podobnestrony.pl
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji a odpowiedzi będą udzielane na adres e-mail z którego OMERNET otrzymała reklamację.
3. Reklamacje nie związane z działalnością OMERNET nie będą rozpatrywane.

§9. OBOWIĄZYWANIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU

1. Rejestracja w PODOBNESTRONY.PL następuje, po zapoznaniu się przez UŻYTKOWNIKA z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień, co oznacza włączenie tych postanowień do treści umowy.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2019 roku i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia.
3. OMERNET zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. OMERNET poinformuje UŻYTKOWNIKÓW o zmianie poprzez umieszczenie treści nowego Regulaminu na stronie PODOBNESTRONY.PL. UŻYTKOWNICY, którzy nie zgadzają się na zmianę Regulaminu mają prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez skasowanie konta. Nieskasowanie konta w terminie do 14 dni od ogłoszenia zmiany Regulaminu oznacza akceptację zmiany Regulaminu z upływem powyższego terminu. Jeżeli Regulamin zmieniany jest na korzyść UŻYTKOWNIKÓW wówczas zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
4. Zmiany Regulaminu polegające na przyznaniu UŻYTKOWNIKOM dodatkowych uprawnień lub wprowadzeniu nowych funkcjonalności w PODOBNESTRONY.PL, wchodzą w życie od dnia wprowadzenia.